TZ Općina Bednja

TZ Trakošćan – Općina Bednja: Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Trakošćanu

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 37. Statuta  Turističke zajednice Trakošćan – Općina Bednja, predsjednik Turističke zajednice dana 13. 04. 2017. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U
TRAKOŠĆANU

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor Trakošćanu  prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda :

 

R.br: 1.
Mjesto: TRAKOŠĆAN
k.č.br. / k.o. : 8583/ k.o. Trakošćan,
Površina m²: 10,1 m²
Djelatnost: Trgovina tradicijskih obrta
Početna zakupnina/kn: 200,00 kn

II.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.

Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i vršiti djelatnost usluge hrane i pića odnosno prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od godinu dana, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja  produže zakup u skladu sa stavkom 1. i 2. članka 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.

Razgledavanje (očevid) poslovnog prostora moguć je prema prethodnom dogovoru s Dijanom Zagorščak (mob. 098/1848640).

Visina zakupnine obračunava se mjesečno sukladno Pravilniku, a plaćanje zakupnine se vrši  do desetog u mjesecu za svaki tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Troškove tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora snosi zakupnik. Ulaganja zakupnika u poslovni prostor vrše se isključivo uz prethodni, obrazloženi, pisani zahtjev zakupnika, a u  skladu s izdanim odobrenjem zakupodavca.

III.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči U Bednji, putem pošte i neposredno u pisarnici Općine Bednja u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“, na adresu Turistička zajednica Trakošćan Općina Bednja, Trg svete Marije 26, Bednja.

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za zakup poslovnog prostora.

Pisana ponuda obvezno sadrži:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
  2. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe i djelatnost koju će obavljati,
  3. ponuđenu natječajnu zakupninu najmanje u visini mjesečne zakupnine,
  4. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe),
  5. izvornik ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj,
  6. dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Bednja, a koje će moći ishoditi u
  7. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja,
  8. dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu

IV.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

V.

Natječaj provodi Komisija za provođenje natječaja.

Komisija utvrđuje koliko je pisanih ponuda zaprimljeno.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju nazočni članovi komisije.

Zakašnjele i nepotpune ponude Komisija neće uzeti u razmatranje već će odmah u zapisniku utvrditi njihovu nevaljanost i predložiti donošenje odluke o njihovom odbacivanju.

Pristigle ponude Komisija razmatra i utvrđuje da li ispunjavaju uvjete natječaja, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine u zapisniku utvrđuje koje ponude smatra najpovoljnijim.

Prispjele pisane ponude otvoriti će se u roku od 10 radnih dana od zaključenja natječaja, u prostorijama gradske uprave.

Prihvaća se najpovoljnija ponuda, odnosno ponuditelj koji ponudi najveću mjesečnu zakupninu od početne cijene.

VII.

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, Komisija dostavlja Predsjedniku TZTOB radi donošenja odluke o prihvatu ponude i sklapanja ugovora o zakupu.

Predsjednik TZTOB odluku donosi u roku od osam dana od primitka prijedloga Komisije.

VIII.

Zakupniku će se predati u posjed poslovni prostor na dan sklapanja ugovora o zakupu.

Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o zakupu poslovnog prostora.

IX.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan u ugovoru o zakupu i u slučaju da zakupnik ne izvršava obveze koje se odnose na tekuće, investicijsko održavanje i investicijska ulaganja poslovnog prostora u zakupu i u slučaju prodaje nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor.

X.

Predsjednik Turističke zajednice zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj u odnosu na sve ili pojedine poslovne prostore, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku  o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora

 

Predsjednik TZTOB
Mirko Bistrović, dipl. soc.